Gebiedsvisie Roosevelt West weer een stapje verder

  • 06-09-2021

De Gebiedsvisie Roosevelt West is, zoals eerder medegedeeld, inhoudelijk door de raad behandeld eind augustus en alle partijen hebben reactie gegeven op de inhoud hiervan. De gehele behandeling is terug te kijken op politiek portaal via: Vergadering raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling 31-08-2021 Gemeente Leiden (notubiz.nl) – agendapunt 12. De meeste partijen waren

- positief over de inhoud

- blij dat er richting wordt gegeven voor een kwaliteitsverbetering van het gebied Roosevelt West

- blij met de aandacht voor behoud en inzet op behoud van stadsverzorgende bedrijvigheid in de stad

- blij dat de regels van de regionale bedrijventerreinenstratregie 2020-2030 van toepassing zijn bij compensatie van bedrijfsm2 die niet terug kan komen.

 

De volgende discussiepunten zijn door de commissieleden aangedragen:

  • Herinrichting Rooseveltstraat: Verschillende raadsleden/partijen vinden het belangrijk dat de veilige herinrichting van de Rooseveltstraat plaats vindt en dat hiervoor de noodzakelijke financiering wordt gevonden in plaats van te wachten en ontwikkelingen van Plot 1B (locatie Jansenbinders) hierdoor on hold te zetten. Hier zijn door de raadsleden verschillende alternatieven en vragen gesteld aan de wethouder/het college, bijvoorbeeld om beschikbare middelen vanuit andere opgaven in te zetten voor de reconstructie Rooseveltstraat om veiligheid te vergroten en woningen te kunnen toevoegen. Verschillende scenario’s worden hiervoor uitgewerkt door de gemeentelijke ambtenaren en ter voorbereiding op behandeling in de raad op 16 september worden gestelde vragen en scenario’s beantwoord.
  • Participatie: In het vervolgproces moeten huidige bewoners en ondernemers rondom het gebied goed betrokken blijven bij de totstandkoming van plannen en in participatietrajecten van ontwikkelingen.
  • Fietsveiligheid: De inpassing van woningen icm blijvende bedrijvigheid en laad-losverkeer en fietsers moet goed meegenomen worden in het vervolg.  

 

Op 16 september wordt het raadsvoorstel ter stemming gebracht in de raad. Elk raadslid stemt dan voor of tegen het raadsvoorstel en de inhoud van de Gebiedsvisie. Daarnaast kunnen raadsleden amendementen (tekstuele wijziging in het raadsvoorstel, Gebiedsvisie of de besluitpunten met mogelijke financiële of uitvoeringsconsequenties) of moties (wens, verzoek of opdracht geformuleerd aan het college, bijvoorbeeld verder onderzoek e.t.c.) indienen waarover apart wordt gestemd.

 

De raad heeft 2 ingezonden brieven ontvangen van diverse ondernemers die positief staan tegenover herontwikkeling van het projectgebied Roosevelt West. Deze brieven zijn openbaar en online gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet, neem dan contact met ons op.